به گزارش روزنه رهایی : راهبردی دیده بان در نظر دارد شگردهای جاسوسی فرقه رجوی را بصورت پوستر منتشر کند.

پوستر زیر به کلیدی ترین سوالات فرقه رجوی برای تخلیه تلفنی اشاره دارد:

۱۴۶

(دیده بان)