اين ترس هميشه در اعضای فرقه وجود دارد كه اگر روزی بخواهند از فرقه جدا شوند، تشكيلات آن ها را بريده خطاب كند و در نزد مردم وجهه شان را از دست بدهند.
سازمان هميشه در تشكيلات فرقه تلاش كرده است كه يك مرز قاطع بين تشكيلات و كسانی كه موافق آن ها نيستند، بكشد. در منطق مجاهدين هركس كه با مجاهدين نيست پس با رژيم است، بنابراين با تمامی توان در صدد ترور شخصيت كسانی هست كه با آن ها موافق نيستند.

نگاهی مستند و تاریخی به روند فرقه گرائی
نوشته سید حجت سید اسماعیلی
به گزارش روزنه رهایی : جدا شدن از فرقه: هميشه اين سوال در ذهن خيلی از كسانی كه در بيرون از فرقه مجاهدين  به سر می برند وجود دارد و آن اين كه چرا اين مدت طولانی را در فرقه مانديد و چرا تصميم نگرفتيد كه زمانی خارج شويد؟ شما مگر طی اين مدت نمی ديديد كه تشكيلات فرقه ای مجاهدين چه خيانت ها و چه جنايت هایی را در حق مردم و اعضای دربند فرقه مرتكب شده و می شوند؟ مگر آن ها طی سه دهه حضور در خاك عراق، در خدمت صدام نبودند؟ و به نفع او وارد جنگ نشدند و جاسوسی نكردند؟ و انبوهی سوالات ديگر.
… بايد گفت مجموعه ای از عوامل بودند كه مانع خروج من و خیلی های دیگر از تشكيلات فرقه ای مجاهدين شده و می شوند.
افكار ايده آليستی و آرمانگرايی، رسيدن به قسط و عدل و جامعه ای عاری از طبقات و اعتماد بی پايان به رهبری مجاهدين به عنوان مبنايی برای پيوستن به مجاهدين، و در ادامه بندهای روانی و ذهنی ايجاد شده، وجود حصارهای فيزيكی، ترس از تنبيه و زندان و شكنجه و حتی حكم اعدام برای كسانی كه قصد خروج داشتند، گذر زمان و اين احساس كه ديگر در بيرون فرصت دوباره شروع كردن نيست، پاك شدن هويت حقيقی و حقوقی فرد توسط تشكيلات، سختی قبول شكست در امر مبارزه  و  . . .  مجموعه عواملی بودند که مانع خروج اعضا از فرقه می شد.
مجاهدين شرايطی را بوجود می آوردند تا بتوانند تمامی راه های خروج اعم از ذهنی و عينی را ببندند. بنابراين شرايط برای همه يكسان نبود و هر كس به نوعی درگير اين محدوديت ها بود. علاوه بر اغلب محدوديت ها كه به طور عام در مورد همه يكسان عمل می كرد برخی محدوديت های خاص هم وجود داشت كه در مورد برخی ها مشكلاتشان را دو چندان می كرد. مثلا كسانی بودند كه فرزندانشان به نوعی دست سازمان گروگان محسوب می شدند. همچنان كه قبلا هم گفتم سازمان در سال ۱۳۶۹ و به بهانه جنگ كويت طرحی را اجرا كرد كه به موجب آن تمامی كودكان را به بهانه تهديدات امنيتی و بمباران های احتمالی قرارگاه به خارج فرستاد تا در حضور خانواده های هوادار و در خانه های تشكيلات و زير نظر مربيان سازمانی تحت تعليم و تربيت قرار گيرند لذا والدين آن ها مجبور بودند علاوه بر تحمل محدوديت های عام تشكيلاتی، اين مشكلات را هم تحمل كنند. ذيلا به بررسی اين عوامل می پردازيم.
چرا جدا شدن از فرقه سخت است ؟
جدا شدن از فرقه سخت است و اين سختی را می توان در مجموعه ای از عوامل بررسی كرد. اين عوامل بنابر تجريبات و حضور بيست و پنج ساله ام در فرقه ی مجاهدين می توانند به شكل زير تعريف شوند.
• احساس گناه نسبت به شكستن عهد و پيمان
رهبری فرقه تلاش می كرد با سوار شدن بر احساسات مذهبی اعضای فرقه و ايجاد يك رابطه در دستگاه مريد و مراد، بين اعضای فرقه با خودش، تمامی احساسات آن ها را تحت كنترل خود بگیرد و بر اساس همين اصل و در چارچوب های تعريف شده هر عضوی از فرقه اين گونه برايش جا می افتاد كه اگر روزی بخواهد از فرقه كنارگيری كند، اين كار او خيانت محسوب شده و او مورد لعن و نفرين ابدی قرار خواهد گرفت، لذا در تشكيلات به اعضای فرقه ياد داده بودند كه برای حفظ اين رابطه هرگز تناقضی را در درون خود نداشته باشند. حتی اگر بدترين گناه از نظر فرقه محسوب شده  و باعث شود كه به تبع اين گناه عضو فرقه تحت انواع تنبيهات قرار بگيرد ولی بهتر از اين است كه تناقضی را در درونش داشته باشد. چرا كه هرگونه تناقض باعث خدشه دار كردن رابطه بين اعضای فرقه با رهبری خواهد شد و اين بحث، طی ساليان سال برای اعضای فرقه جا افتاده بود كه داشتن رابطه ای صاف و بی غل و غش مقدم بر هر چيزی است.
بنابراين، در اثر اين القائات و بازسازی فكری اعضای فرقه كه مستمر و مداوم در جريان بود،  تشكيلات كاری می كرد كه اعضای فرقه بيشترين بها را به اين رابطه داده و هر چيزی كه باعث خدشه دار شدن اين رابطه شود، گناه بدانند. بدين ترتيب، تشكيلات با تسلط بر احساسات مذهبی اعضا و تعريف گناه و ثواب براساس نوع تنظيم رابطه ی هر فرد با رهبری فرقه و ايجاد يك نوع رابطه عقيدتی بين به اصطلاح رهبر و اعضای فرقه باعث می شد اعضای فرقه هر نوع قطع خود با رهبری را نوعی خيانت و پيمان شكنی در ذهنشان تلقی كنند و همين امر مانع از جدايی اعضا از فرقه می گرديد.  
• فريب خوردن توسط تشكيلات
فريبكاری تشكيلات از لحظه ی عضوگيری اعضاء شروع و در طول مدتی كه فرد در تشكيلات حضور دارد، مستمرا ادامه می يابد. فريبكاری اساسا حول وضعيت درون تشكيلاتی و برخلاف واقع و صرفاً در راستای عضوگيری صورت می گيرد و وقتی كسی عضو فرقه شد، به تدريج درمی يابد كه ديگر راه بازگشتی برايش متصور نيست و حرف هايی كه روزی اعضای عضوبگير فرقه در ارتباط با او از سازمان برايش تعريف می كردند، صرفا برای به دام انداختن او بوده و بس.
 بنابراین، هر قدمی که به جلو برداشته می شود و هرچه زمان بیشتر می گذرد شرایط به همان میزان به نسبت قبل سخت و خروج  تقریبا غیر ممکن می شود.
• ترس از حسابرسی و مؤاخذه  
 اين ترس هميشه در اعضای فرقه وجود دارد كه اگر روزی بخواهند از فرقه جدا شوند، تشكيلات آن ها را بريده خطاب كند و در نزد مردم وجهه شان را از دست بدهند.
سازمان هميشه در تشكيلات فرقه تلاش كرده است كه يك مرز قاطع بين تشكيلات و كسانی كه موافق آن ها نيستند، بكشد. در منطق مجاهدين هركس كه با مجاهدين نيست پس با رژيم است، بنابراين با تمامی توان در صدد ترور شخصيت كسانی هست كه با آن ها موافق نيستند. حال چه رسد به كسانی كه روزی با آن ها بودند و حال قصد خروج از تشكيلات فرقه را دارند. البته اگر كسی بخواهد از فرقه جدا شود، سزايش مرگ است. در بهترين شكلش اگر هم به هر دليلی توانسته باشند از فرقه جدا شوند يك مارك بريده هميشه از جانب فرقه نثار آن ها خواهد شد و اين تازه اول كار است. تشكيلات هميشه در تلاش است كه جداشدگان را به انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و ضعف های تشكيلاتی متهم كرده و بگويد جدا شدگان در امر مبارزه آدم های ضعيفی هستند. با تبليغات زياد سعی دارد آن ها را وابسته به وزارت اطلاعات ایران نشان داده و بگويد اين كه آن ها از مجاهدين جدا شده اند نه به خاطر اين است كه تشكيلات مجاهدين دارای روابط و مناسبات فرقه ای است، بلكه به خاطر ضعفی است كه خود جداشدگان در امر مبارزه دارند و علت اصلی نيز وابسته بودن آن ها به رژيم است كه قصد نفوذ در تشكيلات مجاهدين را داشتند. نهايتاً هم تلاش می كند قضيه را طوری جلوه دهد كه گويا خود مجاهدين آن ها را از مناسباتشان اخراج كرده اند و انبوهی مارك و اتهام ديگر…
• ايجاد وابستگی به تشكيلات فرقه
 گذشت مدت طولانی از زمان حضور در فرقه و قطع ارتباط با دنيای خارج، همچنين ايجاد بندهای ذهنی و روانی مستمر در فرد توسط تشكيلات، باعث می شود كه فرد در زمينه های مختلف به تشكيلات وابسته شده و كمتر به فكر خروج از اين تشكيلات بيفتد. نداشتن درآمد در بيرون، از دست دادن زمنيه تحصيل در كشور مبدأ، از دست دادن گذرنامه و كارت اقامت كشور مبدأ، بالا رفتن سن،  محدوديت های فيزيكی خروج و انبوهی موانع ذهنی ديگر مانع از خروج فرد از تشكيلات می شد.
به همين دليل است كه هر كسی وارد تشكيلات می شود، با دنيای بيرون رابطه اش قطع می گردد و در قدم اول تمامی مدارك قانونی او گرفته می شود و او وارد جريانی می شود كه ديگر راه بازگشتی برايش متصور نيست. گذشت زمان و بازسازی فكری مستمر اعضای فرقه او را در مسيری قرار می دهد که تنها بايد مجری ضوابط و دستورالعمل های فرقه باشد. هنر اعضای فرقه اطاعت مطلق از دستورات فرقه است و هر كسی بهتر و با تمام وجود آن را انجام دهد هميشه يك قدم از بقيه جلوتر است. به همين دليل هرچه زمان بيشتر می گذرد شما هم بيشتر احساس وابستگی به تشكيلات فرقه می كنيد. چرا كه در تشكيلات از يك سو توان فكر كردن و نوآوری و خلاقيت های شما را می گيرند، شما را تحت بازسازی فكری قرار داده و شخصيت و نحوه تفكر شما را به همه چيز عوض می كنند  و از سوی ديگر، تمامی امكانات رفاهی را نيز در اختيارتان قرار می دهند و شما بيش از پيش در تمامی زمينه ها احساس نياز شديد به فرقه می كنيد و نمی توانيد تصور كنيد كه بتوانيد بدون كمك فرقه در بيرون دوام بياوريد.
•  وحشت از حضور در بيرون از فرقه
هميشه در تشكيلات مجاهدين اين ايده و تفكر برای اعضای فرقه جا انداخته می شد كه هيچ گونه زندگی شخصی برای اعضای فرقه در دنيای بيرون متصور نيست و آن ها مجاهدينی هستند كه به همه چيز پشت پا زده و تنها به آرمان های رهبری و تحقق آن ها فكر می كنند و تشكيلات در جا انداختن اين ايده و تفكر تا آنجا پيش می رفت كه از مردان و زنان می خواست تا ابد مجرد باقی مانده و در خدمت رهبر فرقه باشند و عهد و پيمان خود را با وی نشكنند كه در غير اين صورت آن ها جهنمی محسوب شده و هم در دنيا (توسط تشكيلات) و هم در آخرت توسط خدا عذاب سخت داده خواهند شد.
مجاهدين در خصوص قطع كامل اعضای فرقه با دنيای خارج و ارزش های آن تا آنجا پيش می رفتند كه می گفتند اگر روزی هم پيروز شديم باز هم از زن و زندگی خبری نيست و به همين دليل هم درآوردن رحم زنان به دستور مسعود رجوی در اولويت كاری مريم رجوی قرار داده می شد، كه در اصطلاح تشكيلاتی، زنانی هم كه راضی می شدند رحم آن ها درآورده شود، این اقدام رسيدن آن ها به نوك «قله ی رهايی» تفسير می شد…
• حساسيت زدایی
… حساسيت زدایی در تمامی زمينه ها اعم از تشكيلاتی، ايدئولوژيك، سياسی و … وجود داشت و در يك فرایند نرم و طولانی تمامی حساسيت های اعضای فرقه از بين می رفت و مثلاً در زمينه تشكيلاتی برای آدمی مهم نبود كه در يك نشست با چه خشونتی با فرد ديگری توسط مسئولين تنظيم رابطه می شد و هر فردی برای حفظ خود ابزاری در دست رهبری و در راستای اعمال همين خشونت محسوب می شد و با رضايت كامل به آن تن می داد.
وقتی اعضای جديد وارد تشكيلات می شدند، هرچند در قدم اول خيلی سؤالات در ذهن شان تداعی می شد مثل نحوه ی رابطه ی سازمان با دولت عراق، نحوه ی تأمين مالی سازمان، اين كه چرا ما در جنگ به نفع عراق وارد جنگ با ايران شديم، چرا با عراقيان عمليات مشترك انجام می دهيم و چرا ما به آن ها اطلاعات كشورمان را می دهيم و انبوه سؤالات ديگر كه به مرور و با گذشت زمان حساسيت خودش را از دست می داد و ياد می گرفتيم كه در خيلی از مسائل ديگر سؤالی نكنيم؛ چرا كه فرد ممكن بود به جرم عدم اعتماد به تشكيلات و رهبری متهم شود و دقيقاً يكی از آموزش ها هم همين بود كه روی پای رهبری راه برويد و وقتی به رهبری اعتماد داريد، به خيلی از مسائل ديگر فكر نكنيد؛ چرا كه آن ها در حيطه كار رهبری است. بدين ترتيب اين نوع نگرش و كادر بندی ذهن اعضا باعث می شد كه فرد به مرور كمتر به اين گونه مسائل فكر كند و كلاً همه چيز برايش عادی شود و تنها به اين بينديشد كه چگونه می تواند خواسته ی تشكيلات را با كيفيت بالا انجام دهد و وظايفی را كه تشكيلات در قبال رهبری بر گردن او گذاشته، به نحو احسن انجام دهد.
• ترس از فاصله ايجاد شده  
هميشه در بين اعضای فرقه يك نوع ترس در صورت خروج از فرقه و حضور در جامعه وجود دارد. او به اين فكر می كند در صورتی كه بيرون برود نمی تواند ببيند كسانی كه زمانی با او هم  دانشكده بودند، حال تحصيلات خود را تمام كرده و در بهترين شغل های اجتماعی فعاليت می كنند و نه تنها دارای زندگی مرفهی هستند بلكه ازدواج كرده و دارای فرزندانی هم هستند و اين قياس در ذهن و نگاه به فاصله های ايجاد شده بين او و تمامی دوستان و آشنايانش در طی اين ساليان هم، خود يكی ديگر از موانع خروج محسوب می شود. به ويژه وقتی می بيند در سن بالاست و هنوز ازدواج نكرده و نه زنی دارد و نه فرزندی به طور مضاعف تحت فشار روحی و روانی قرار می گيرد…
• اعتقادات
اصلی ترين عامل همانا ايده ها و افكار آرمان گرايی و ايده آليستی فردی است، بنابراين وقتی فردی احساس می كند كه زمينه ای برای تحقق هر آنچه وی به آن ايمان و باور دارد در مجاهدين می تواند محقق شود، لذا اولين قدم در راه پيوستن فرد به فرقه محسوب می شود و اين خود عاملی است كه تا مدت ها فرد را علی رغم هرگونه سختی در تشكيلات نگه می دارد…
در فاز سياسی نيز دو عامل باعث می شد كه خيلي از جوانان اين مرز و بوم به سوی مجاهدين كشانده شوند: يكی عامل مذهب به عنوان پايه و ديگری عامل سياست و داشتن افكار ايدئاليستی و آرمان گرايی در اهداف اين گروه. بنابراين، با سقوط شاه و باز شدن فضا برای هرگونه فعاليت های سياسی و ظهور مجاهدين به عنوان يك گروه كه در دوران شاه دارای فعاليت های درخشانی بوده اند، خود اصلی ترين عامل برای جذب محسوب می شد…
ايدئولوژی به مثابه خونی بود كه در رگ های تشكيلات مجاهدين جريان داشت و همه اعضای آن را به هم پيوند می داد. به اعتقاد من مذهب مناسب ترين بستر برای انبوه  سوءاستفاده ی رهبران فرقه ها و يا حاكميت های مذهبی است كه نمونه های تاريخی زيادی هم در اين باره وجود دارد.
بنابراين، مجاهدين هم از اين قاعده مستثنا نيست. چرا كه از يك سو اعتقادات مذهبی اعضای فرقه و از سوی ديگر تفسير به رأی و براساس منافع رهبر و گروه از مذهب و اعتقادات مذهبی به طور مضاعف باعث دوام گروه و ماندن اعضای فرقه در آن می شود…
• صداقت و فدا
در تشكيلات يك جمله معروفی وجود دارد كه هميشه رهبری فرقه و يا مسئولين، آن را در خيلی از مناسبت ها و حتی در دوره های آموزشی خطاب به اعضای سازمان می گفتند و آن اين بود: «در سر در مجاهدين نوشته شده است: فدا و صداقت».
سازمان در هر لحظه از اعضای خود می خواهد نسبت به سازمان و رهبری آن فداکار بوده و صداقت كامل در اعمال و گفتارشان داشته باشند و اعضا نيز چنين تعهدی را به رهبری و تشكيلات می دادند كه هرگز از فداکاریشان برای گروه و رهبری، عدول نكنند و خود را پايبند اصول تشكيلاتی و اهداف رهبری بدانند. اغلب اعضای سازمان نيز به دليل پاكی و صداقت درونشان از اين اصل تبعيت كرده و تلاش می كردند برای تشكيلات و رهبری آن فداکار بوده و در تمامی اعمال و گفتارشان با سازمان صادق باشند. حتی آن ها سخت ترين شرايط را به جان می خرند تا از اين اصل عدول نكنند. هر عضوی، بنابر اعتقادات و باورهای خودش و با اعتماد به تشكيلاتی كه آن را سازمانی پيشتاز در تحقق ايده هايش می داند، تلاش می كند نه تنها به اين گروه پشت نكند بلكه با تمام قوا در راه اهداف آن نيز گام بردارد و اين نوع بينش و باور در هر لحظه مانع از جدايی فرد از گروه می شود…
• نقش رهبری در تمكين اعضا از فرقه
در تشكيلات مجاهدين تنها رهبر است كه دارای اتوريته ی لازم و كافی برای پيشبرد هر سياست و خط و خطوط در هر زمينه ای می باشد. شأن و جايگاه هر عضو مسئولی هم به ميزانی است كه  در راستای تحقق خط و خطوط رهبری و سياست های او تلاش می كند. بنابراين، جای هر گونه شك و شبهه ای در توانمندی و جايگاه رهبری يك جرم نابخشودنی بوده و مستوجب مجازات و تنبيهات تشكيلاتی است و همه بلااستثنا ملزم به رعايت اين قاعده هستند…
در اذهان اعضا اين طوری جا انداخته می شد كه او با دنيای ماوراءالطبيعه ارتباط دارد. مريم رجوی  در اكثر نشست ها همين موضوع را جا می انداخت كه مسعود با امام زمان در ارتباط بوده و از نايبان خاص الخاص او محسوب می شود. بنابراين، خاص كردن مسعود خود بر علاقه مندی اعضای سازمان به او می افزود و اعضا باورشان می شد كه او شخصيت خاصی است و می توانند با اجرای فرامين و دستورات او به خوشبختی دنيوی و اخروی برسند. لذا در اين دستگاه بود كه گناه و ثواب را او مشخص می كرد و شاخص كار همه خود رهبری بود…
• فشار جمع و فقدان اطلاعات
سازمان مجاهدين بعد از اعلام جنگ مسلحانه عليه رژيم در سال ۱۳۶۰ و به دنبال شكست خط جنگ چريك شهری برای بقای خود و حفظ درگيری با رژيم ايران به كشور عراق كوچ كرده و به صدام پناه برد… تشكيلات فرقه ای مجاهدين كه ۹۰ درصد كادرها و بدنه ی تشكيلات آن در خاك عراق و در قرارگاه اشرف مستقر بود، برای ادامه ی حيات به ابزارهای خاص خودش نياز داشت كه تنها در يك مناسبات غير دموكراتيك و فرقه ای كارآيی داشت. رجوی برای پيشبرد اهداف خود به اهرم های جدی كنترلی تشكيلات نياز داشت تا بتواند تمام و كمال تشكيلات فرقه ای مجاهدين را در راستای اهداف فرقه رهبری كند و توی اين دستگاه حتی يك مخالف هم می توانست كار را خراب و يا برای رهبری سخت كند.
بنابراين، سرزمين فراموش شده ی اشرف تبديل به يك دژ و قلعه ای گرديد كه روند بازسازی فكری اعضای فرقه با تمام قوا و توان توسط رهبری سازمان و اهرم اجرایی آن شورای رهبری پيش برده می شد كه در اين ميان اهرم جمع اصلی ترين عامل نگاه داشتن افراد در فرقه به حساب می آمد.
تشكيلات مجاهدين تشكيلاتی يك دست و منسجم بود. همه ی اعضای فرقه بايد به يك شكل فكر می كردند، و خط و خطوط رهبری را پيش می بردند و تنها عامل تحقق اين ايده نيز فشار جمع بود. فشار جمع در تشكيلات مجاهدين در هر لحظه از ساعات زندگی اعضای فرقه محسوس بود. علاوه بر كنترل های فيزيكی، قطع ارتباط با دنيای بيرون و . . . در محيط زندگی اعضای فرقه (كه اهرم های تكميلی محسوب می شدند)، فشار جمع طلایی ترين كشف رهبری سازمان طی دوران حضور آن در خاك عراق بود.
اهرم جمع وقتی به صورت جمعی و متمركز عليه اعضای فرقه به كار گرفته می شد، تبديل به يك قدرت خُرد كننده و عذاب آور می گرديد كه كمتر كسی می توانست در مقابل آن يارای مقاومت داشته باشد و شخص رجوی به خوبی از كاركرد آن آگاه بود. همه موظف بودند خود را با آنچه خواست تشكيلات و رهبری بود، تنظيم كنند. خيلی از چيزهايی كه قبلاً در جامعه ارزش محسوب می شد و يا انجام آن ها هيچ جرمی نداشت، حال در تشكيلات فرقه خطای بزرگی محسوب شده و افراد هم تلاش می كردند با الگوبرداری از بقيه خود را با ارزش های سازمانی وفق دهند.
فشار جمع در تشكيلات مجاهدين روزانه بر اعضای فرقه اعمال می شد. نشست موسوم به «عمليات جاری» اولين ظرف اعمال فشار جمع بر فرد بود كه هر روز و در سطح كل ارتش اجرا می شد. نشست های روزانه ی عمليات جاری خود يك نوع حسابرسی اعضای فرقه از همديگر بود و اين انبوه انرژی بالا را ذخيره و دستگاه را آب بندی می كرد. به همين دليل نيز شركت در عمليات جاری روزانه برای تمامی اعضای سازمان از بالاترين مسئول گرفته تا پایين ترين آن اجباری بود. در اين نشست ها هم خود عضو فرقه از كمبودها و خطاهايش با نوشتن فاكت می گفت و هم بقيه اگر از او چيزی را در طی روز ديده بودند، در اين نشست به او گفته و با بی رحمی تمام فرد را زير تيغ انتقاد می كشيدند و هر فردی می دانست اگر در نشستی حتی به دروغ و غلط از بقيه انتقاد نكند فشار جمع وقتی نوبت او برسد بيشتر و بيشتر خواهد شد و اين خود تضمينی بر انتقاد همه ی اعضای فرقه از همديگر بود.  به نحوی كه حتی در خيلی از موارد به خاطر اينكه هر فردی كار خود را محكم كاری كند، كار به افراط كشيده می شد. به همين دليل نيز فشار جمع يك اهرم طلايی برای سركوب اعضای فرقه و مقيد كردن آن ها در پيروی از قوانين فرقه و كسب ارزش های جديد فرقه محسوب می شد…
در تشكيلات مجاهدين هميشه گفته می شد شماها بايد تضمين همديگر باشيد؛ يعنی هر كسی مسئول است مراقب كناردستی خودش باشد و از حق و حقوق رهبری دفاع كند. بدين ترتيب بدون اينكه عملاً امر و نفی رهبری به طور مادی در بين باشد، اعضا خودشان زندانبان و نگهبان همديگر در يك زندان نامرئی بودند كه رهبری برای تك تك آنان ساخته بود. دنيای آنان خيلی كوچك بود و به همان محل زندگی شان محدود می شد. آنها صبح تا شام فقط كار می كردند و از همديگر به شدت انتقاد می كردند تا هر كسی در مسيری كه فرقه مشخص كرده ثابت قدم باشد. در وجود اعضای فرقه ديگر هيچ احساس و عاطفه ای كه برای همديگر به غليان دربيايد، وجود نداشت و اگر كسی در جنگ كشته می شد و با بر اثر بيماری می مرد تنها يك مراسم ساده برای او برگزار می كردند و از فردای آن روز گويا اصلا چنين شخصی نه وجود داشت و نه به دنيا آمده بود، و دوباره كار بود و نشست…
بنابراين، اعضای فرقه در محيطی كه در آن بودند بايد خود را با آن تطبيق می دادند. تنها عامل كنترل فرد نيز در تشكيلات همين اهرم جمع بود. وقتی فرد در ميان جمع حاضر قرار می گرفت، ديگر تغييرات دست خودش نبود و بايد در مسيری كه قرار گرفته بود تا آخر خط می رفت. اين همان روند بازسازی روانی و ذهنی فرقه بود كه در يك فرایند نرم اين تغييرات را حتی بدون اينكه در لحظه كسی متوجه سختی آنها شود در او حاصل می گرديد.
بدين ترتيب، نشست های مستمر و برنامه ريزی شده ی روزانه برای حسابرسی جمع از فرد و ظرف به خوبی طراحی شده ای به نام قرارگاه اشرف برای حضور اعضای فرقه (ايزوله از دنيای بيرون، قطع ارتباط، عدم اطلاع رسانی دقيق و واقعی، وجود حفاظت فيزيكی برای جلوگيری از فرارهای احتمالی و وجود تنبيهات و زندان و شكنجه) و فريب كاری تشكيلات فرقه در امر ارائه ی اطلاعات غير واقعی و ساختن يك دنيای تصنعی، نقش عمده ای در تمكين اعضا از فرقه را ايفا می كرد.   
بنابراين، فشار جمع از يك سو و فقدان اطلاعات در اعضای فرقه از سوی ديگر و پر كردن ذهن اعضای سازمان با اطلاعات هدايت شده، و فريب كاری های انبوه رهبری و كادرهای بالای تشكيلات، باعث می شد جدا شدن از فرقه سخت تر شود.
برای جداشدگان و كسانی كه قصد خروج از فرقه را داشتند تنبيهات سخت و حتی زندان و شكنجه نيز در نظر گرفته می شد، ولی آنچه كه بيشتر از همه عمل كرده و باعث تمكين آنها از تشكيلات می شد، بندهای روانی و ذهنی اعضای فرقه بود كه گسستن آنها به مراتب سخت تر از بندهای فيزيكی به حساب می آيد و به عبارت دقيق تر بندهای روانی و ذهنی نقش اصلی را در ماندن اعضای فرقه در اسارتگاه فرقه بازی می كرد.
• خستگی و سردرگمی
شعار كار و باز هم كار يكی از مهم ترين رهنمودهای تشكيلاتی در فرقه ی مجاهدين محسوب شده و می شود. اين كار كردن هر چند ممكن است موضوع آن با توجه به سطح تشكيلاتی و موضع مسئوليت اعضای فرقه متفاوت باشد، ولی در نفس عمل فرقی نمی كند. اين رهنمود در كل دستگاه فرقه از بالاترين مسئول تا پایين ترين آنها اعمال می شود. طبعاً هر چه سطح تشكيلاتی نيرو پایین تر باشد اين سخت گيری و حجم كار اجرايی هم زيادتر می شود. تحليلی كه دستگاه رهبری از اين رهنمود و شيوه ی عمل دارد این است: به ميزانی كه نيرو مشغول كار است و خسته می شود در مقابل، ذهن او نيز به همين ميزان خسته و مشغول كار اجرایی می شود، لذا نمی تواند به پديده ها و موضوعات مختلفی كه می تواند ذهن نيرو را مشغول كند واكنش نشان داده و فكر كند. اين بهترين راهكار برای درگير كردن ذهن اعضای فرقه حول كار و به عبارتی بهترين شيوه برای دور كردن ذهن اعضای فرقه برای فكر كردن حول مقولاتی چون وضعيت سياسی و آينده ی فرقه، منابع مالی فرقه، فكر كردن به مسائل جنسی به عنوان نياز طبيعی هر انسان و چيزهای ديگر است.
رجوی و تشكيلات فرقه ای او با ترتيب دادن انواع كارهای واقعی و غيرواقعی و يا حتی تكراری و تنها با هدف سرگرم نگه داشتن اعضای فرقه در تلاش بوده اند تا با ايجاد خستگی مفرط و طاقت فرسا که پايانی بر آن متصور نبود، اعضای فرقه را از فكر كردن به خيلی از مقولات پيرامونشان  دور نگه دارند…
شركت در كارهای سخت اجرايی روز، نشست های عمليات جاری، غسل هفتگی، شركت در آموزش ها و تمرينات سخت يگانی و در زير آفتاب سوزان صحرای عراق و انجام عمليات، همه شان مجموعه ای از عوامل طاقت فرسا و خستگی آوری بودند كه زمينه را برای تحقق روند بازسازی فكری نيروها به كار می گرفت… بدین ترتیب، هر عضو فرقه هم به مثابه جمع است و هم به مثابه فرد در مقابل همديگر. بنابراين، وقتی به این  شرايط عادت كرديد و ديگر سوال كردن و فكر كردن هم مفهوم واقعی اش را برای شما از دست می دهد و گويی اينكه شما فقط برای لحظات زندگی می كنيد. گذشته و آينده ديگر برای شما مفهوم واقعی اش را از دست می داد. شما بعد از هر كار اجرايی فقط و تنها به فكر كمی استراحت بعد از ظهر هستید و اين به شما انگيزه می دهد و اميدوارتان می کند تا اينكه فردا چه پيش آيد.
• جدا شدن از گذشته و نفي تماميت آن
…  جدا شدن از گذشته در تشكيلات فرقه ای مجاهدين يكی از اصلی ترين مراحل بازسازی فكری اعضای فرقه محسوب می شود. نفی گذشته در تماميت هر آنچه كه خوب و بد را شامل می شد، از اولين اهداف فرقه در خصوص اعضای جديد بود. چرا كه به ميزانی كه فرد و عضو جديد به گذشته خود وابسته می شد و آن را مثبت ارزيابی می كرد، باعث می شد كمتر در فرقه جذب شده و ارزش های فرقه را در وجود خودش جايگزين كند.
بنابراين، با اين استدلال، تشكيلات هميشه از اعضای فرقه می خواست كه گذشته ی خودشان را نه از زاويه ی مثبت بلكه از زاويه ی تماماً منفی به نقد كشيده و آن را در تماميتش نفی كنند. گرچه جدا شدن از گذشته سخت و زمان بر بود ولی از عوامل اصلی نگه داشتن افراد در فرقه ی مجاهدين محسوب می شد. از همان ابتدای ورود به تشكيلات، خانواده و ايجاد هرگونه ارتباط با آن به عنوان يك تابو برای اعضای فرقه قلمداد می گرديد و فضای تشكيلاتی آن قدر راديكال بود كه كسی جرأت صحبت كردن از خانواده را نداشت. هر چند ممكن بود فرقه در مقابل درخواست های اوليه ی اعضای جديد برای مكاتبه با اعضای خانواده شان موافقت هايی بكند ولی هرگز نامه های آنها به خانواده هايشان ارسال نمی شد و فريب كاری تشكيلات نيز در اين بود كه به آنها گفته می شد نامه شان به آدرسی كه نوشته اند ارسال خواهد شد كه صرفاً يك خط تشكيلاتی برای آرام كردن اعضای فرقه در ماه های اوليه ورودشان به فرقه محسوب می شد. آن ها هرگز نمی فهميدند كه آيا نامه شان ارسال شده است يا خير. چرا كه در يك محيط ايزوله و به دور از هرگونه ارتباطی با دنيای بيرون نگه داشته می شدند.
اعضای فرقه تا زمانی كه در درون تشكيلات هستند، هيچ ارتباطی با دنيای بيرون ندارند. آنها در طول زمان و براساس آموزش های تشكيلاتی و ايدئولوژيك كاملا تغيير می كنند. آنان پس از ورود به تشكيلات حتی برای خود نام مستعار انتخاب كرده و با هويت جديد زندگی جديدی را شروع می كنند…
دنيای مجاهدين خيلی كوچك است ولی آن قدر بزرگ و طبيعی نشان داده می شود كه گويی انتهايی ندارد و آدمی زمانی كوچكی آن را باور می كند كه بيرون از فرقه و بدون قيد و بندها و حصارهای  تشكيلاتی به آن نگاه كند…
زندگی با هويت غيرواقعی به تدريج جای همه چيز را می گرفت. به نحوی كه كنده شدن از شخصيت شكل گرفته در درون فرد تقريباً غيرممكن می نمود و اعضایی كه به اين درجه از خود باختگی و محوشدن در تشكيلات می رسيدند، از جايگاه بالايی برخوردار می شدند. چرا كه آنها ديگر خودشان نبودند و طی گذشت زمان به ابزارهايی تبديل می شدند كه تماماً در راستای تأمين منافع فرقه به راحتی تمام به كار گرفته شده و مستمر حساب هم پس می دادند و هميشه خود را بدهكار رهبری و تشكيلات فرقه می دانستند.
… چنين آدم هايی هرگز دوست ندارند فرقه را ترك كنند و خود را چنان وابسته به فرقه می دانند كه گويی تمام دنيايشان همان محيط فرقه است…
عضو جدا شده  تحليل درستی از وضعيت و شرايط بيرون ندارد و در یک کلام اعتماد به نفسش را از دست داده و دائم در ترديد و دودلی به سر می برد. به تمامی گزينه ها فكر می کند ولی گرفتن تصمیم درست خیلی سخت است… از نظر فرقه دنيای بيرون جهانی است كه جز فساد و تباهی چیزی در آن نيست. آنچه كه از نظر فرقه در دنيای بيرون وجود دارد، شرارت، بورژوازی و فساد جنسی است كه بايد يك مجاهد خلق از اين ملأ به دور باشد و خود را با آن مواجه نكند و طی اين ساليان  چنان اعضای فرقه را از اين دنيای بيرون ترسانده بودند كه گويی شياطينی در بيرون منتظرند كه به محض خروج از فرقه شما را به كام خود بكشند…
• ترس از انتقام، تنبيه و حسابرسی شديد
ترس از انتقام و تنبيه چه در درون فرقه و چه در بيرون، عامل ديگری برای تمكين اعضا از فرقه است و به همين دليل ساده، اعضا، فرقه را ترك نمی كنند، اگر هم ترك می كنند خيلی هايشان به خاطر ترس از انتقام سكوت می كنند. اعضايی كه خواهان جدايی هستند می ترسند همين كه به تشكيلات بگويند می خواهند بروند، با عواقب سخت و دردآوری روبه رو شوند. اگر كسی قصد خروج داشته باشد هرگز آن را به كسی در تشكيلات نمی گويد. چرا كه او وضعيت كسانی را که تنها به دليل اينكه خواستار خروج شده اند، دیده است که چه بلايی به سرشان آورده اند.
در تشكيلات مجاهدين اعلام جدايی و ترك گروه، به معنی بريدگی از مبارزه و يا مزدور وزارت اطلاعات و جاسوس بودن رژيم تلقی می شود. حال شما تصور كنيد كه كسی به دلايل شخصی و فردی می خواهد فرقه را ترك كند چه اتهاماتی را بايد به جان بخرد و هرچه سطح تشكيلاتی فرد بالاتر باشد، اين فشار و دادن انواع شكنجه های روحی و روانی هم به مراتب سخت تر و بيشتر می شود…
به هرحال مجاهدين به طرق و شيوه های مختلف سعی می كردند با ترساندن اعضای سازمان آنها را وادار به تمكين از فرقه كنند و این باعث می شد که اعضای مخالف كمتر به فكر خروج از فرقه بيفتند و مجبور می شدند مدت زمان طولانی را نيز در فرقه بمانند.
به هرحال هركسی كه روزی عضو فرقه می شد مجبور بود در روند بازسازی فكری گروه تن  بدهد که اولین گام آن گزارش نويسی از مسائل شخصی اش بود و اصلی ترين كاركرد اين گزارش نويسی ها نيز كه به خط شخص هر عضو صورت می گرفت، دقيقاً كاركرد کارت فشار را داشت و  تشكيلات از همان گزارش ها عليه اعضای مخالف خود استفاده می كرد و كسانی هم بودند كه به خاطر ترس از بدنام شدن در چشم بقيه يا به ماندن در گروه تن می دادند و يا وقتی هم كه از فرقه خارج می شدند، تا پايان عمرشان سكوت كرده و از انبوه جنايات و بدرفتاری های فرقه ای مجاهدين حرفی به كسی نمی زدند.  
• احساس گناه به خاطر آلوده شدن در خيانت های فرقه
… بودن در مجاهدين به مانند افتادن يك قطعه سنگ در بستر رودخانه ی تندی است كه ديگر نه تنها  امكان خروج از آن وجود ندارد، بلكه حركت در بستر آن نيز به اختيار تو نيست و تو در مسير جريان آب و در بستری كه پيشاپيش مشخص شده است به سرعت حركت خواهی كرد ولی هرگز به ساحلی كه روزی آرزوی ديدن آن را داشتی نخواهی رسيد…
وقتی كه كسی وارد تشكيلات فرقه ای مجاهدين می شود ديگر، فكر كردن به درستی مسير معنا و مفهومی ندارد و با ارزش ترين چيزی را هم كه از دست می دهيد، همين فكر كردن است و به مرور تبديل به وسيله ای برای تحقق اهداف فرقه می شويد بدون اينكه در لحظه متوجه چنين تغييراتی در وجود خودتان شويد…
انسان هايی كه روزی با هويت واقعی خودشان و با انبوه مدارك شناسايی وارد فرقه ی مجاهدين شده بودند، حال در آخر خط هيچ مدركی برای اثبات هويت خود نداشتند و اين اصلی ترين كاری بود كه تشكيلات در بدو ورود افراد به اين فرقه انجام می داد و در واقع آنها را خلع سلاح می كرد و تمامی مداركی را كه نشان دهنده ی هويت واقعی فرد بود می گرفت. اين پاك سازی هويت به همراه بازسازی فكری و روحی و روانی اعضای خود به طور مضاعف بر وابستگی شديد فرد به تشكيلات می افزود.  
در مورد ساير نيازمندی ها هم وضعيت همين بود. شما بعد از حضور مستمر و مداوم در تشكيلات فرقه ای مجاهدين قدم به قدم اختيارات و خواسته های نرمال و استاندارد و ساير چيزهايی را كه نياز هر انسان آزاد انديش بود، از دست می داديد.
 اين روند آن قدر نرم و قدم به قدم صورت می گرفت كه كسی هيچ گونه فشار و محدوديتی در لحظه احساس نمی كرد. شما به تدريج دستگاه ارزشی خود را كنار گذاشته و ارزش های فرقه را كسب می كرديد. شما ديگر احساساتی را كه در بدو ورودتان به تشكيلات داشتيد، از دست داده بودید. ديگر كم كم نه تنها به خانواده تان فكر نمی كرديد، بلكه آن ها را سد راه پيشرفت خود نيز می دانستيد. ذائقه ی شما نسبت به خيلی از موضوعات و نيازهای معمول انسانی عوض می شد و اين دگرديسی نرم از شما ابزاری در دست فرقه می ساخت كه به راحتی قابل بازگشت به وضعيت اوليه اش نبود و بدين ترتيب شما در ذهنتان چنان خود را وابسته به گروه می دانستيد كه تصور می كرديد كه خارج از اين گروه حياتی برای شما متصور نيست و همين باعث می شد باز هم در فرقه بمانيد و احساس نياز بيشتر به آن بكنيد.
محمدی