در قسمت  اول، به معرفی کتاب که در نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده و نویسنده و درج بخش هائی مبادرت شد. اینک بخش های دیگری در زیر آورده میشود. این کتاب به گفته کارشناسان، جامع ترین سندی است که در ارتباط با خصوصیات فرقه ای مجاهدین خلق منتشر شده است.
دلايل پرداختن به موضوع فرقه ها: ما در زندگی شخصی مان هميشه در معرض پيشنهادات مختلفی هستيم كه به ما عرضه می شود. اين پيشنهادات می تواند از طريق رسانه ها، ماهواره، و يا از طريق يك تلفن و يا ايميل و يا با مراجعه حضوری يك فرد عضوبگير فرقه باشد. بنابراين، ما بايد هميشه از خودمان بپرسيم چه كسی به ما پيشنهاد علاج تمامی مشكلات مذهبی،‌ سياسی، اجتماعی، روانی، بهداشتی و ساير مشكلات مطرح در جامعه و زندگی را می دهد و از ما می خواهد كه از آن ها پيروی كرده و يا برای كمك به حل اين مشكلات به آن ها بپيونديم.

نوشته “سید حجت سید اسماعیلی”

به گزارش روزنه رهایی : هميشه كسانی هستند كه جذب اين گروه ها می شوند و وقتي به نقطه اشراف می رسند كه ديگر دير شده است و یا هرگز به نقطه اشراف هم نمی رسند. اعضای عضوبگير فرقه ها افرادی به ظاهر متمايزی نيستند. آن ها با شگردهای مختلف و با سوء استفاده از احساسات ما و نگاه ما به مسائل مختلف سياسی و اجتماعی تلاش می كنند در ابتدا نقاط مشترك بين ما و گروهشان را برجسته كرده و اعتماد ما را نسبت به آن جلب كنند.۴۹۲
تشكيلات مجاهدين خلق كه يك فرقه مذهبی – سیاسی است هميشه بيشترين سوء استفاده را از اين ويژگی در ارتباط با جذب اعضای جديد به فرقه كرده اند ولی در اساس، مجاهدين خلق از يك جهان بينی خاصی كه ترکیبی از ماركسيسم و اسلام است تبعيت می كنند كه اساسا با باورهای مذهبی مردم عادی و جامعه تفاوت های ماهوی دارد و از آنجایی كه مذهب در بين مردم ما جايگاه خاصی دارد بنابراين بيشتر ضررهای آن را نيز از جانب گروه مجاهدين خلق برده اند.
تعليماتی كه در گروه های فرقه ای سطح جهان داده می شود، مشابه روش هايی است  كه در سازمان هم به نوعی وجود داشته و به كار گرفته می شوند. تمام اين روش ها قانونمند بوده و در صحنه عمل آزمايش شده و به عنوان يك روش علمی و موثر برای فرقه ها كارآيی دارد.  به كارگيری اين روش ها چه در فرقه های مذهبی و چه غيرمذهبی تقريبا  به صورت قانونمند و تحت روش های خاص هر گروه، باعث تغيير در رفتار اعضای فرقه می شوند.
اما در مجاهدين خلق به طور عام تلاش می شود اعضای فرقه در قدم اول اتوريته رهبر فرقه را بپذيرند. رهبر فرقه با سخنرانی هايش و صحبت هايش تلاش می كند موقعيت منحصر به فرد خودش را نشان داده و به اعضای فرقه فهمانده می شود كه هرگونه به چالش كشيدن رهبر يك جرم غيرقابل بخشش تلقی شده و مورد سرزنش و سركوب شديد فرقه قرار خواهند گرفت.
در نشست های به اصطلاح ايدئولوژيكی و حتی سياسی و هر گونه نشستی كه رهبری مجری آن بود، هر گونه به چالش كشيدن رهبری با پاسخ شديد جمع روبرو می شد. سوال از رهبری تا جايی ممكن بود كه فرد به جوابی كه داده می شد، قانع گردد. اگر با پاسخ های داده شده فرد قانع نمی شد به تدريج تهاجم جمع به او شروع می شد و اغلب در اين گونه موارد بقيه اعضای فرقه با صدای بلند و تحكم آميز مستمرا به فرد مربوطه می گفتند: «بشين، بشين، بشين و …» و هرگز به فرد اجازه داده نمی شد كه مطلب خود را ادامه دهد و اين تازه شروع سركوب بود. چنين افرادی بعدا و در نشست های جمعی ديگر بايد جواب كاری را كه در نشست رهبری كرده بودند، می دادند و چنان سركوب می شدند كه ديگر ياد می گرفتند نبايد هرگز رهبری را در مورد بحث هايی كه می كند، به چالش كشيد و تنها بايد گوش كرد، اطاعت نمود و اجرا كرد. بنابراين، قبول اتوريته رهبری و هژمونی آن اولين شرط حضور در سازمان مجاهدين خلق است.
در قدم بعدی، اعضای فرقه بايد حول بحثی كه رهبر فرقه انجام می داد، متمركز می شدند و اين شروع تناقضاتی بود كه بحث رهبری با اعتقادات اعضای فرقه در درونشان را به وجود می آورد.  در اين مرحله، رهبری تلاش می كرد راهی را كه مد نظرش بود درست و باورهای اعضای فرقه را نادرست و غلط جلوه دهد.
كليه ی اعضای سازمان بايد از بحث های انقلاب ايدئولوژيك عبورمی كردند. اين فرایند روزها و ماه ها طول می كشيد تا اعضای جديد مجبور به قبول قوانين سخت فرقه شوند. تشكيلات كاری می كرد كه اعضای جديد به روش زندگی كه تاكنون داشته اند، پشت پا زده و آن را زندگی حيوانی و پست در ذهنشان تلقی كنند و سپس وقتی اعضای فرقه به نقطه نفرت از زندگی خود می رسيدند، حال می بايستی در انقلاب ايدئولوژيك رجوی ذوب شده و ارزش های آن را كسب می كردند.
رجوی می گفت: “شما بايد تك تك تان در اين انقلاب ذوب شده و تبديل به كسان ديگری و مطابق معيارها و ارزش هايی كه ما به شما می دهيم، بشويد تا لايق اين رهبری شويد”. در اين تهاجم عقيدتی، تشكيلات تلاش می كرد تمامی باورهای مذهبی شما را مورد بی رحمانه ترين تهاجمات خود قرار بدهد، به نحوی كه بعد از مدتی و بر اثر القائات دائم و مستمر، شما اعتقادات قبلی خود را ترك و مذهب جديدی را كه رجوی مبشر آن بود، به خود می گرفتيد.
ايجاد ترس، گناه و عذاب وجدان در درون شما به خاطر سال هايی كه از اين رهبری دور بوده ايد تنها بخشی از سواستفاده های احساسی تشكيلات فرقه ای مجاهدين خلق از شماها بود. آن ها كاری می كردند كه تمام اعضای خانواده شما از آن لحظه به بعد دشمن شما تلقی شوند.
رجوی می گويد: “راهی كه من به شما نشان می دهم شما را به رستگاری هدايت خواهد كرد”. تشكيلات سعی می كند با از بين بردن تمام اعتقادات شما، انقلاب ايدئولوژيك را كه هسته مركزی آن روی رهبری بی چون و چرای رجوی به عنوان كسی كه با دنيای ماورالطبيعه و امام زمان در ارتباط است، جايگزين كند.
رجوی از تمام امكانات و ابزاری كه احساس اعضا را تحريك می كند نهایت استفاده را می كند. او در حالی كه تمام زندگی گذشته ی شما را به چالش می كشد و در نقطه ای كه احساس می كنيد كه ديگر هيچ نيستيد انقلاب ايدئولوژيك را بهترين راه رستگاری و خلاص شدن از زندگی گذشته به شما معرفی می كند. برخی لحظات آيات قرآنی را با تلاوتی خاص می خواند و برخی مواقع با شدت تمام فرياد برمی آورد و برخی وقت ها از مريدان خاص خود كه از زنان می باشند، می خواهد تا ترانه های عرفانی و حماسی را بخوانند و از جمع می خواهد كه آن ها را همراهی كنند. ايجاد چنين فضايی برای اعضای فرقه كه ساعت ها با بحث های رهبری در چالش بوده اند، احساس آرامش می دهد، به نحوی كه آن ها احساس می كنند كه پای در دنيای جديدی گذاشته اند كه تاكنون هيچ شناختی به آن نداشتند. آن ها در چنين فضايی تمام غم های خود را فراموش كرده و برای لحظاتی خود را در دنيايی احساس می كنند كه می توانند پرواز كنند و حتی برای لحظاتی هم كه شده به مشكلات خودشان فكر نكنند.
رهبری مجاهدين خلق در جريان بحث های انقلاب ايدئولوژيك تلاش می كرد مشكلات افراد را چنان بزرگنمايی و گناهان آنان را چنان سنگين جلوه دهد كه به جز چنگ زدن به انقلاب ايدئولوژيك راه ديگری برای گريز از آن ها نباشد. او با فریبکاری تمام از اعضای قديمی تر اعم از زنان و مردان می خواست تا در نشست های عمومی و بزرگ از بركات انقلاب ايدئولوژيك برای جمع حاضر كه رجوی بنيان گذار آن بود صحبت كرده و راهی را كه خودشان طی كردند برای آن ها بيان كنند. تا بدين ترتيب اعضای قديمی تر الگويی برای اعضای جديد در پيمودن اين مسير سخت باشند.

محمدی