بدنبال خیزش های حق طلبانه مردم از گرانی و مشکلات زندگی افریته مرگ مریم قجر در خواب بیند پنبه دانه 

به گزارش روزنه رهایی : خانم رجوی به شما چه ربطی دارد  خیزش مردم ایران دست کوتاه  والا مثل دیروز که مردم لرستان دست عوامل شما را در حرکت های دیروز کوتاه کردن و شعار  مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر منافقین را با هم سر می دادن  

خانم رجوی این همان مردم ایرانی هستند که شما در زمان جنگ در کنار صدام فرزندان آنها را بقتل می رساندید و در زمان موشک باران شهرها به نیروهای عراقی اطلاعات میدادید برای هر چه موثر تر موشک های سفارشی شما توسط صدام و همیشه به عراقی ها می گفتید اگر کششتار مردم بیشتر شود به رژیم برای پذیرفتن آتش بس فشار می آورند 

این همان مردم ایران هستند که رجوی می گفت گور پدر مردم مسئله من مریم است  مریم را به مقصد برسانم هیچ چیزی مهم نیست 

یا پیام شما برای ارتشی ها / این همان ارتشی ها هستند که از اول انقلاب به دنبال منحل کردنش بودی و در جلسه هایت هر بار می گفتی که بعد از سرنگونی باید ارتش منحل شود   

این ارتش همان ارتشی است که شما هزاران نفرش را در عملیات مشترک شما و ارتش صدام به خاک خون کشیدید در عملیات چلچراغ آفتاب 

این همان ارتشی های هستند که در اسارت شما چه شکنجه ها که نشدن برای گرفتن اطلات برای ارتش صدام 

دست خر کوتاه لطفا مزاحم مردم نشوید بگذارید حقشان را خودشان بگیرند و این دو روز هم که دیدید به شما گفتند چغی 

شعارها بود روحت شاد رضا شاه  مرگ بر لاریجانی  مرگ بر منافقین 

دنیا فهمید که شما در ایران هیچ اعتبار و جایگاهی ندارید 

باز آن دو سیر پهلوی توی گوشه ذهن مردم بود اما دنیا دیروز دید که شما نزد مردم ایران منفور هستید و از رهبر دست پخت ساواک  هیچ خبری نیست 

نادر نادری  .  وبلاگ آینده گان، فرانسه